Les confraries d’Artana l’any 1770

Jordi López Vilar

  1. Introducció
original

Pàgina 35 del document “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido”, on comença el relat d’Artana.

Presentem a continuació la transcripció d’un document existent a l’Archivo Histórico Nacional de Madrid: “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido”, que aporta informació inèdita a la història d’Artana, i més concretament sobre les confraries existents al poble l’any 1770. Abans, però, és necessari posar-lo en context.

Les confraries eren l’estructura associativa més comú de l’antic règim. El seu nombre havia anat creixent d’ençà el Concili de Trento, i aquestes associacions seglars dirigides per l’estament eclesiàstic local, principalment parròquies i convents, havia fet fortuna. Hom calcula que a mitjans de segle XVIII hi havia més de 30.000 confraries a la Península Ibèrica.

Des del punt de vista il·lustrat, les confraries representaven una expressió de superstició popular irracional que calia redirigir. A més, posseïen béns i rendes que escapaven del control estatal. Tot plegat, era un problema i un element més de tensió en les relacions entre l’absolutisme borbònic i l’Església. En aquest sentit, l’Estat va obrir un nou front per a la reforma de les confraries —que finalment quedaria en no-res— però abans necessitava conèixer el seu estat. Per això va manar elaborar un estudi en base a una sèrie d’informes que arribarien de totes les poblacions: és el “Expediente de Cofradías”. Aquest, s’elaboraria en temps de Carles III, el qual va pressionar cada cop més l’església, propiciant l’expulsió dels Jesuïtes, entre altres mesures orientades a limitar el poder eclesiàstic.

El 28 de setembre de 1770 el comte d’Aranda enviava una circular reclamant la notícia exacta de totes les confraries, congregacions, germandats, gremis i qualsevol associació de cada població, amb les funcions que desenvolupaven anualment i el seu pressupost. El resultat final va ser de 19.024 confraries per a la Corona de Castella i 6.557 per a la Corona d’Aragó, amb una despesa conjunta estimada superior als 11.500.000 de rals, tot i que possiblement era molt més alta a causa de les ocultacions que de ben segur van existir.

La digitalització cada cop major de documents arxivístics ha permès visualitzar amb comoditat l’informe corresponent al corregiment de Castelló, en el qual es troba Artana. És el “Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones de la villa de Castellón de la Plana y pueblos de su partido” (Archivo Histórico Nacional, Consejos, 7105, Exp. 63, N. 12 = http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/6848953?nm), un lligall de 66 + 19 fols. L’informe original enviat des d’Artana ocupa 3 pàgines (fols. 16-16v i 17[1]). Al final del document hi ha un resum, el “Estado general de las cofradías, hermandades, congregaciones y festividades de los pueblos que comprende el corregimiento de Castellón de la Plana (Reino de Valencia) y dictamen puesto al final de cada uno de dichos pueblos”, on es fa un breu resum de les confraries, la despesa que fan i una proposta de reforma, que pel cas d’Artana es concreta en suprimir les 20 lliures[2] que gastava la confraria del Roser en funcions profanes (fol. 7v[3]).

Aquest document és important perquè dona informacions que no surten en la Historia de Artana de Mn. Lluís Vilar, com ara l’existència i any fundacional de les confraries, segurament perquè en el moment que la va escriure, a principis del segle XX, documents com les llicències de les confraries del Roser (de l’any 1632[4]) o del Santíssim Sagrament (de l’any 1700) ja havien desaparegut de l’arxiu parroquial.

El nombre de confraries està en consonància respecte a les poblacions similars del voltant, o és inclús superior: Betxí i Eslida tenien una sola confraria, del Roser. Borriana tenia, com Artana, dues confraries: la del Roser i la de la Mercè, a més del Tercer Orde de Sant Francesc.

El document proporciona les dates fundacionals de les dues confraries artanenques, la del Roser del segle XVII, moment de la gran expansió d’aquest culte marià, i la del. S. XVIII del Santíssim Sagrament, també molt propi del moment. S’anoten els dies que es feien les celebracions, així com els pressupostos, amb indicació de les entrades i sortides de diners. Les despeses són bàsicament per oficis litúrgics i cera, i també per pólvora, la qual cosa indica la presència de focs artificials durant les festes.

  1. Transcripció del document

2.1. Informe enviat per l’Ajuntament d’Artana

En la villa de Artana y Sala Capitular de la misma, a los cinco días del mes de noviembre de mil setecientos y setenta años, juntos y congregados los señores Joseph Llidó, alcalde, Juan Gallart, Juan Novella y Joaquín Pla, regidores, y Mariano Traver, síndico procurador general del Común de esta villa, en conformidad de lo mandado por el excelentísimo señor conde de Aranda, dirigida circulante dicha orden por el señor Don Juan García de Ávila, alcalde mayor de la villa de Castellón de la Plana, dijeron que en esta villa solamente se hallan fundadas dos cofradías y una hermandad, que es la Tercera Orden de San Francisco.

De cuyas cofradías, la una es del Santísimo Sacramento, fundada en esta villa en el año 1700 con bula pontificia del santísimo en Cristo Padre Inocencio XII a instancia del cardenal Francisco Barberino con el título de San Ángelo y a súplica del Doctor Mosén Leonardo Vilar[5], cura de la parroquial iglesia de esta dicha villa, y de sus vecinos y moradores, la que fue aprobada en la curia de Tortosa por su Vicario General, sede vacante, en el día 6 de abril año 1701. Y para subvenir las cargas de dicha cofradía para obsequio de Cristo Sacramentado se impusieron sus cofrades la obligación de pagar anualmente dos sueldos, los que sirven para mercar cera y celebrarle una fiesta de iglesia en el domingo infra octava del Corpus, y vespertinos, que se tienen todos los terceros domingos del año. Cuyas entradas de dicha cofradía son, en esta forma poco más o menos: veinte y dos libras que importan las limosnas de frutos, veinte libras el real de los cofrades; y las salidas son en esta manera: diez libras y tres sueldos por los vespertinos, dos libras y diez sueldos por el sermón y revestidos, veinte reales por pólvora, y lo demás se consume en la cera que se gasta en los terceros domingos, y cuando se lleva por viático a los enfermos, y si algo sobra, se hace cargo de ello el clavario de nuestro señor.

Y la otra cofradía fue fundada en el año 1632 con licencia del muy reverendo padre mosén fray Juan Mur, Provincial de la Corona de Aragón, en conformidad de estarle concedida dicha facultad por diferentes bulas pontificias, según en el permiso se refiere dado por dicho Provincial de Predicadores en Barcelona a 19 de mayo en dicho año de 1632, a instancia de los vecinos y moradores de esta villa de Artana. Cuyos cofrades de la Virgen Santísima del Rosario voluntariamente se impusieron la obligación de dar anualmente 2 libras para obsequiar a la Virgen, para la cual el clavario tiene obligación de hacer dos fiestas: la una en el primer domingo de mayo y la segunda en el primer domingo de octubre, y para fiestas exteriores y profanas (si las votan los cofrades), tiene el clavario acordadas 20 libras, las que se pagan del real que dan dichos cofrades y de las limosnas que en frutos se recogen, como también el gasto de la cera y fiestas de iglesia y cuatro libras en fuegos. Y sus entradas son en esta forma poco más o menos: 23 libras las limosnas y 25 libras lo que se sacan del real pagan los cofrades.

La hermandad de la Tercera Orden de San Francisco no tiene más entradas que las limosnas que recoge el Hermano Mayor, que son unas 10 libras, y sus salidas son hacer una fiesta al santo en el primer domingo más inmediato a su día y hacer celebrar una dobla por los hermanos difuntos y alumbrar el altar de cera, con lo cual se consume dicha entrada.

En cuya conformidad hicieron la referida relación que antecede y para que conste, por no saber firmar, lo firmo del orden del infrascrito secretario en la villa de Artana a los cinco días del mes de noviembre de 1770.

Por mandato de dichos señores Capitulares de la villa de Artana.

Antonio Montesinos

2.2. Resum i dictamen de Madrid

Artana

Núm. 1. Cofradía del Santísimo Sacramento. En la parroquial de dicha villa de Artana se halla fundada una cofradía con bula pontificia y aprobación del ordinario eclesiástico desde el año 1700. Su gasto en la fiesta que hacen los cofrades y cera que se consume en ella, en los vespertinos del tercer domingo de cada mes y en los viáticos, asciende a 40 pesos, que se pagan de limosnas voluntarias de los vecinos y cofrades.

Núm. 2. Cofradía del Rosario. Otra cofradía con licencia del provincial de Predicadores con título del Rosario desde 1632. Hacen dos fiestas en los primeros domingos de mayo y octubre en que gastan para función de iglesia 28 pesos y en funciones profanas 20 pesos que uno y otro pagan los cofrades y de limosnas que recogen.

Núm. 3. Hermandad de la Tercera Orden de San Francisco. Se halla establecida una hermandad de la Tercera Orden de Penitencia del patriarca San Francisco y solo hacen una fiesta al santo y un aniversario por los difuntos. Su gasto es de 10 pesos que pagan los hermanos.

Dictamen. En cuanto a las cofradías y hermandad de esta villa de Artana solo se ofrece decir que parece será conveniente el que se quiten los veinte pesos que gasta la cofradía del Rosario (Núm. 2) en función profana.

*Nota: en la transcripció s’ha actualitzat mínimament l’ortografia i s’ha variat la puntuació, així com una distribució en paràgrafs de cara a una millor lectura.

[1] Pàgines 35 a 37 en la versió digital. N. de l’e.

[2] El segle XVIII els diferents territoris d’Espanya continuaven utilitzant la seua moneda pròpia, en este cas la lliura i el sou valencià. N. del e.

[3] Pàgines 159 i 160 en la versió digital. N. de l’e.

[4] Només 22 anys després de la repoblació posterior a l’expulsió dels moriscos!

[5] A Mn. Leonardo Vilar li dedica unes quantes pàgines Mn. Lluis Vilar en Artanenses notables (pp. 22 a 25), però no diu res de la fundació d’esta congregació. N. de l’e.

A %d bloguers els agrada això: